350vip浦京集团.主頁欢迎您!!

                 350vip浦京集团
                 师资力量

                 何 玲     教授

                 研究方向:物理化学

                 联系方式:85470368          Email:lhe@scu.edu.cn

                 个人主页:点击进入

                 简历:

                 学习经历

                 2003-2008北京大学化学与分子工程学院,理学博士

                 1999-2003350vip浦京集团,理学学士

                 工作经历

                 2021 - 至今   350vip浦京集团,教授

                 2018 - 2019   美国科罗拉多大学博尔德分校,访问学者

                 2010 - 2021   350vip浦京集团,副教授

                 2008 - 2010   美国爱达荷大学,博士后助研

                 主要研究方向

                 1.离子功能材料基因组

                 2.有机多孔材料构筑及在环境、能源中的应用

                 3.纳米材料的构筑及生物质能源转化与利用

                 代表性成果 (获奖成果、专著、论文、专利)

                 1.   G.-H. Zhang, L. Zhang, Q.-H. Zhu, H. Chen, W.-L. Yuan, J. Fu, S.-L. Wang, L. He,* G.-H. Tao,* ACS Materials Lett. 2022, 4, 136-144.

                 2.    W.-L. Yuan, L. Zhang, G.-H. Tao, S.-L. Wang, Y. Wang, Q.-H. Zhu, G.-H. Zhang, Z. Zhang, Y. Xue, S. Qin, L. He,* J. M. Shreeve,* Sci. Adv. 2020, 6, eabb1899.

                 3.    L. Zhang, Y. Jin, G.-H. Tao, Y. Gong, Y. Hu, L. He,* W. Zhang,*Angew. Chem. Int. Ed.2020,59, 20846-20851.

                 4.    G.-H. Zhang, Q.-H. Zhu, L. Zhang, F. Yong, Z. Zhang, S.-L. Wang, Y. Wang, L. He,* Guo-Hong Tao,* Nat. Commun. 2020, 11, 1653.

                 5.    L. Zhang, G.-H. Tao, C.-M. Xu, G.-H. Zhang, L. He,* small 2020, 16, 202000930.

                 6.    L. Zhang, W.-L. Yuan, Z. Zhang, G.-H. Zhang, H. Chen, N. Zhao, L. He,* G.-H. Tao,* J. Mater. Chem. A 2019, 7(9), 4619-4625.


                 关闭